ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการตลาดประชารัฐต้องชม เพื่อขับเคลื่อนเศรฐกิจชุมชน” ตลาดน้ำประชารัฐต้องชม ตลาดน้ำไทรน้อย

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการตลาดประชารัฐต้องชม เพื่อขับเคลื่อนเศรฐกิจชุมชน” ตลาดน้ำประชารัฐต้องชม ตลาดน้ำไทรน้อย ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 โดยมี ผศ.ขวัญฤทัย วงศ์ กำแหงหาญ อาจารย์ผุสสดี วัฒนเมธา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด ผศ.จิรพร มหาอินทร์ และ ผศ.ชูชัย พิทักษ์เมืองแมน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งเนื้อหาในการบรรยายเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ และโลโก้ให้เป็นที่น่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะให้กับสินค้าหรือบริการของกลุ่มผู้ประกอบการชุมชนตลาดน้ำประชารัฐต้องชม พร้อมแบ่งกลุ่มทำ WorkShop เพื่อนำเสนอผลงาน ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง ณ ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ