ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร มุ่งสร้างความเข้าใจการใช้บริการ e-Payment (การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) ในยุคดิจิทัล 4.0 สนองนโยบาย Digital University

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร มุ่งสร้างความเข้าใจการใช้บริการ e-Payment (การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) ในยุคดิจิทัล 4.0 สนองนโยบาย Digital University

เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาชมรมนักลงทุน พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการเงิน โดยภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เทคนิคการลงทุน กับ e-Payment” โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี นักวิจัยอาวุโส มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้รับทุนวิจัยเรื่อง e-Payment จากธนาคารแห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รู้ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการชำระเงินของประชาชนซึ่งรวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการปรับตัวของประชาชนในการใช้บริการการชำระเงินผ่านบริการ e- Payment ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
โครงการโดย : ชมรมนักลงทุน สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ

ภาพข่าวเพิ่มเติม : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร