ข่าวกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย “นุ่งซิ่น-แต่งผ้าไทย” ทุกวันศุกร์

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย “นุ่งซิ่น-แต่งผ้าไทย” ทุกวันศุกร์
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรและ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมตอบสนองโครงการ “นุ่งซิ่น-แต่งไทย ใส่ใจ AEC” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย และเพื่อรักษาประเพณีการแต่งกายอันดีงามซึ่งมีคุณค่าและความสวยงามของไทยให้คงอยู่ โดยผู้บริหารคณะได้ให้แนวทางการแต่งกายผ้าไทยว่า เน้นการสวมใส่สบาย รวมถึงสามารถใส่ทำงาน ใส่ในชีวิตประจำวันและในโอกาสต่างๆ ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นชุดที่มีราคาแพงเพื่อไม่เป็นภาระค่าใช้จ่าย โดยผู้บริหารคณะฯ ขอเชิญชวน นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลกร “นุ่งซิ่น-แต่งผ้าไทย” ในทุกวันศุกร์ ตามโครงการ “นุ่งซิ่น-แต่งไทย ใส่ใจ AEC” ได้ตลอดปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้เชิญชวนตามความสมัครใจ ไม่บังคับแต่อย่างใด