ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ เล่นใหญ่จัดกิจกรรมสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนครเล่นใหญ่จัดกิจกรรมสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ สู่ตลาดดิจิทัล เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการสร้าง ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล (Young Digital Entrepreneurs) ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “แนวคิดสร้างแรงบันดาลใจ ในการเริ่มต้นธุรกิจ” วิทยากรโดย คุณชาติชาย วรรณสุทธิ ผู้บริหารระดับสูงบริษัท UBIZ App และ บริษัท เอไอเยลโล่ (ประเทศไทย) จำกัด และคุณตรีชาวัชร์ รุ่งตวันธนาวัฒน์ เจ้าของธุรกิจปูไข่ดอง by ปองไคดู Delivery ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

ภาพข่าวเพิ่มเติม : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร