ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนครร่วมกับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสามเรือน บูรณาการองค์ความรู้ ยกระดับวิสาหกิจชุมชนหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรฐกิจของชุมชน พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจและคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ โดยมีอาจารย์พลภัทร พลบูรณ์ หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคมเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากคุณสุชาติ เต็งประเสริฐ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ กล่าวสนับสนุนความร่วมมืออีกด้วย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสามเรือน ได้ดำเนินการจัดโครงการเพื่อนำองค์ความรู้ของนักศึกษาร่วมบูรณาการและส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มองค์กรชุมชน ประเภท กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP หรือ กลุ่มอาชีพชุมชน ให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เข้าสู่ตลาดสากล และเกิดการเรียนรู้ การทำงานร่วมกันและก่อให้เกิดความสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างกลุ่มองค์กรชุมชน สถาบันอุดมศึกษา

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ