คู่มือนักศึกษา

คู่มือนักศึกษาเป็นสิ่งที่นักศึกษาควรทราบ ภายในเล่มนี้ จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับนักศึกษาใหม่ กฏระเบียบต่างๆ การแต่งกาย สวัสดิการและการบริการนักศึกษา รวมทั้งระบบทะเบียนนักศึกษา เพื่อที่นักศึกษาจะได้ทำความเข้าใจตลอดระยะเวลา 4 ปีนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

คู่มือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ภายในเล่มจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอน หรือกระบวนการสันทนาการ กฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพลงมหาวิทยาลัย และเพลงที่ใช้ในการรับน้อง สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

คู่มือปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษาต่างๆ ดังนี้

อ้างอิงจาก : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร