ข่าวประชาสัมพันธ์

งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง วันที่ และ สถานที่ ในการลงนามแบบยืนยันจำนวนค่าเล่าเรียน (สำหรับผู้กู้รายใหม่)

กยศ1070-01