งานสวัสดิการ

เอกสารขอรับทุน

เอกสารขอประกัน

รายละเอียดเกี่ยวกับการขอรับทุนการศึกษาดาวน์โหลดกรมธรรม์ประกันภัยดาวน์โหลด
ใบสมัครทุนแบบ กศพพ 01ดาวน์โหลดค่าสินไหมทดแทนดาวน์โหลด
ใบสมัครทุนแบบ กศพพ 02ดาวน์โหลดใบส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาล (สำหรับเจ้าที่)ดาวน์โหลด
แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาแบบ กศพพ.04ดาวน์โหลดใบส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาล (สำหรับนักศึกษา)ดาวน์โหลด
หนังสือรับรองรายได้ กศ.พพ.03 (1)ดาวน์โหลดใบส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาล (สำหรับอาจารย์)ดาวน์โหลด
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา กศพพ 05 (1)ดาวน์โหลดใบสรุปรายการเรียกร้องค่าสินไหมดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งการรับสินไหมทดแทน0001ดาวน์โหลด