ข่าวกิจกรรม

ชุ่มชื่นแบบไทย…สืบสานประเพณี “สงกรานต์พณิชยการพระนคร”

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 คณะบริหารธุรกิจ และ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานประเพณี “สงกรานต์พณิชยการพระนคร” เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย และร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย อันทรงคุณค่าให้มีการสืบทอดและคงอยู่ต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีบังสกุลอุทิศส่วนบุญกุศลให้ผู้ล่วงลับ พิธีสรงน้ำพระพุทธทินนพรพณิชยาภากรวิภูสิต พิธีสรงน้ำ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีสรงน้ำพระภิกษุสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร คณะผู้บริหาร คณาจารย์ผู้อาวุโส รวมทั้งคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงาน ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ภาพข่าว งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร