ข่าวกิจกรรม

ตัดสินประกวดคลิปวีดีโอกิจกรรม SMART START IDEA by GSB Startup (ธนาคารออมสิน) โจทย์ “นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่น สู่การเป็นครัวอาหารโลก”

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร พร้อมด้วย ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานการตัดสินการประกวด และเข้าร่วมรับฟังการตัดสินการประกวดคลิปวีดิโอชิงทุนการศึกษา ในกิจกรรม “SMART START IDEA by GSB Startup” ประจำเดือนกันยายน 2561 ภายใต้โจทย์“นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่น สู่การเป็นครัวอาหารโลก” โดยมี อ.บุญเรียม ทะไกรราช ผู้ช่วยคณบดี ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชำนาญรบ หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ อ.สุวีณา รุ่งโรจน์รัตนากร หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ อ.ศิริภรณ์ ศิลปวานิช หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน อ.มนัส บุญวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด และ อ.นิพล แก่นโกมล หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาที่ชนะเลิศทั้ง 5 รางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อทีม H-R ไรนะ (นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ)
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อทีม The Boss (นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ)
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ชื่อทีม ตุ๊กติ๊กคนรวย (นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ)
รางวัลชมเชย ชื่อทีม Management forever (นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ)
รางวัลชมเชย ชื่อทีม I & K (GM) (นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ)