ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาและตารางเรียนปรับพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2560

 

รายชื่อและตารางเรียนปรับพื้นฐานสำหรับสาขาวิชาการตลาด,การเงิน,การจัดการ,ระบบสารสนเทศ (4 ปี และ เทียบโอนภาคปกติ)

ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 – 15.00 น.

 1. รายชื่อและตารางเรียนสาขาวิชาการตลาด 4 ปี
 2. รายชื่อและตารางเรียนสาขาวิชาการตลาด เทียบโอน
 3. รายชื่อและตามรางเรียนสาขาวิชาการเงิน 4 ปี
 4. รายชื่อและตารางเรียนสาขาวิชาการจัดการ 4 ปี
 5. รายชื่อและตารางเรียนสาขาวิชาการจัดการ เทียบโอน
 6. รายชื่อและตารางเรียนสาขาวิชาระบบสารสนเทศ 4 ปี
 7. รายชื่อและตารางเรียนสาขาวิชาระบบสาสนเทศ เทียบโอน

 

รายชื่อและตารางเรียนปรับพื้นฐานสำหรับสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ,ธุรกิจระหว่างประเทศ, (4 ปี และ เทียบโอนภาคปกติ)

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.

 1. หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 1 – 21 มิถุนายน 2560

 

รายชื่อและตารางเรียนปรับพื้นฐานสำหรับสาขาวิชาการบัญชี (4 ปี และ เทียบโอนภาคปกติ)

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ถึง  21 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 – 15.00 น.

 1. รายชื่อและตารางเรียนสาขาวิชาการบัญชี 4 ปี
 2. รายชื่อและตารางเรียนสาขาวิชาการบัญชี เทียบโอน

 

รายชื่อและตารางเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาภาคสมทบ ทุกสาขาวิชา (เรียนเฉพาะวันเสาร์ และ วันอาทิตย์)

ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ถึง  25  มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.

 1. ตารางเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาภาคสมทบ ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-665-3555 ต่อ 2310