ข่าวกิจกรรม

ติวเข้มนักสื่อสารองค์กร ยุค 4.0

รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงพระนคร เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart PR ครั้งที่ 1 ให้กับนักประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างเสริมทักษะด้านการเขียนข่าวและภาพข่าวแจกประชาสัมพันธ์ ณ ศูนยพณิชยการพระนคร ราชมงคลพระนคร เมื่อเร็วๆ นี้
———————————
ข่าว : กองสื่อสารองค์กร
ภาพ : สื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ