ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับกลุ่มอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย St. La Salle Bacolod ประเทศฟิลิปปินส์

On Tuesday 9 Oct, 2018 at 9.00 a.m, a group of 2 lecturers with 36 students from University of St. La Salle Bacolod, Philippine visited Business Administration Faculty was welcomed by the Dean of Business Administration Faculty, Head of Marketing department and Head of international affairs division. The topics of discussion were mainly focused on not only marketing and entrepreneur program,but how the possibility of the future collaboration would be.

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. กลุ่มอาจารย์จำนวน 2 คนและนักศึกษาจำนวน 36 คน จากมหาวิทยาลัย St. La Salle Bacolod ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับการต้อนรับจากคณบดีคณะบริหารธุรกิจ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด และหัวหน้างานวิเทศน์สัมพันธ์ โดยหัวข้อของการเข้าร่วมการประชุมหารือไม่ใช่เพียงแต่มุ่งเน้นทางการตลาดและโปรแกรมการเป็นผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ยังคงเน้นหนักถึงความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต