ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ทุน (ทุนละ 30,000 บาท)

มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาที่มีขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดี (คะแนนเฉลี่ยไม่ควรต่ำกว่า 2.5) นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว ให้กรอกรายละเอียดใบสมัครพร้อมส่งใบสมัครและเอกสารประกอบได้ที่ งานสวัสดิการและสุขภาพพลานามัย (ห้องพยาบาล) ชั้น 1 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2558

# สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่นี่

ใบสมัครขอรับทุน