ข่าวประชาสัมพันธ์

[งานสวัสดิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา] รับสมัครทุนการศึกษา ปริญญาตรี “กองทุนการศึกษาพณิชการพระนคร” (ทุนการศึกษาแบบให้เปล่า)

คุณสมบัติ

 1. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1– 4 คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา
 2. นักศึกษาปี 1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30 และนักศึกษาปี 2-4 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. มีความประพฤติดี ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
 4. ไม่อยู่ระหว่างการลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษาไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยและไม่ต้องโทษทางกฎหมาย
 5. มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของคณะ / มหาวิทยาลัย
 6. ไม่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง หรือทุนอื่นๆจากหน่วยงานภายนอกในขณะสมัคร ยกเว้นทุนการศึกษาจากกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.)

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับการสมัครทุนได้ที่นี่

 1. ใบสมัครทุนแบบ กศพพ 01
 2. ใบสมัครทุนแบบ กศพพ 02
 3. รายละเอียดเกี่ยวกับการขอรับทุนการศึกษา
 4. แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาแบบ กศพพ.04
 5. หนังสือรับรองรายได้ กศ.พพ.03 (1)