ข่าวกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เข้ามารับสมัครสนักศึกษาชั้นปีที่ 4

งานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เข้ามารับสมัครสนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีความประสงค์ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนเพิ่มเติมจากในห้องเรียน รวมถึงเรียนรู้พัฒนาตนเองที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ฝึกให้มีความรับผิดชอบ และมั่นใจในตนเอง เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำงานมากขึ้น โดยนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมสมัครกว่า 150 ราย เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี

DSC_1967
DSC_1975
DSC_1884
DSC_1956
DSC_1882
DSC_1927
DSC_1901
DSC_1906
DSC_1917
DSC_1940