คณาจารย์สาขาธุรกิจระหว่งประเทศ

inter_5 (Small)
ดร.ธนภณ รัชตกุลพัฒน์
Dr. Thanaphon Ratchatakulpat
หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
E-mail : thanaphon.r@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2381
Inter_1 (Small)
อาจารย์กำพร ศุภเศรษฐ์เทศา
Mr. Gumporn Supasettaysa
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
E-mail : gumporn.s@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2381
IB01
อาจารย์ศิริกาจญณ์ ติรสุวรรณวาสี
Miss.Sirikarn Tirasuwanvasee
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
E-mail : Sirikarn.t@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2381
IB02
Mr.Holger Kieckbusch
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
E-mail : Holger.k@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2381