ข่าวกิจกรรม

นักศึกษา ปวช. คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เข้าศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้เข้าศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ เพื่อศึกษาสร้างความรู้ ความเข้าใจในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงการจัดตั้งโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ทรงเป็นห่วงพสกนิกรชาวไทย ทรงปรารถนาจะได้เห็นทุกคนอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่อัตภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร จากการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปในจังหวัดต่างๆ ทรงพบความเดือดร้อนและปัญหามากมาย และโดยที่เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของประเทศไทย จึงทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเกษตรของไทยให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งทำให้เกิดเป็น “โครงการส่วนพระองค์เกี่ยวกับการเกษตร สวนจิตรลดา” ขึ้นภายในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐานอันเป็นที่ประทับ เพื่อศึกษางานทางด้านการเกษตรต่างๆ สำหรับหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้ถูกต้อง เช่น การเลี้ยงโคนม การเลี้ยงปลานิล การปลูกข้าว โรงสีข้าว ป่าไม้สาธิต และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาการดำเนินงานมาเป็นแบบอย่างสำหรับไปปฏิบัติตามหรือปรับปรุงแก้ไขในอาชีพนั้นๆ นอกจากนี้ ยังเกิดเป็นโครงการเพื่อบำบัดความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของราษฎรที่ขอพระราชทานพระมหากรุณาช่วยเหลือ ได้แก่ การตั้งศูนย์รวมนมเพื่อรับซื้อนมสดจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และต่อมาเมื่อเกิดปัญหานมสดล้นตลาดก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงนมผงขึ้นเพื่อแปรรูปนมสดให้เก็บไว้ได้นาน โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนในการก่อสร้าง

ทั้งนี้มีนักศึกษาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าร่วมศึกษาดูงานรวมทั้งสิ้น 40 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ณ พระราชวังดุสิต แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่ :https://www.facebook.com/media/set/?set=a.799173470187873.1073741958.651826888255866&type=3