ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจร่วมยินดีศิษย์เก่า บุคลากร รับโล่รางวัลบุคคลดีเด่น 61

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 14 ปี และร่วมยินดีศิษย์เก่า บุคลากร รับโล่รางวัลบุคคลดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายสักการะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 14 ปี ภายใต้ชื่องาน “14 ปี RMUTP Goes Digital Goes Goes Green” จากนั้นได้ถวายภัตตาหารเช้า 9 รูป และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 อาคารมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ทั้งนี้คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และบุคลากร ในโอกาสที่ได้รับโล่รางวัลบุคคลดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2561 ดังนี้ 1. นางกัญญาลักษณ์ พัฒนจันทร์ กรรมการสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 สาขาบริการสังคม 2. นายธีร กิจประสาน หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจประสานพัฒนา อดีตศิษย์เก่าสาขาวิชาการตลาด วิทยาเขตพณิชยการพระนคร ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 สาขาธุรกิจเอกชน 3. ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณดีฝ่ายวิชการและวิจัย และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ ได้รับรางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น 4. ดร.พัฒน์พงศ์ เพ็งจันทร์ อาจารย์พิเศษประจำสาขาวิชาการจัดการ ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยขน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 5. อาจารย์กรรณิการ์ จะกอ อาจารย์ประจำสาวิชาการเงิน ได้รับรางวัลนักบริการวิชาการดีเด่นแบบสร้างรายได้ 6. ผศ.ขวัญฤทัย วงศ์คำแหงหาญ ได้รับรางวัลผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น 7. นายสมพงษ์ เอี่ยมคง พนักงานขับรถยนต์ ได้รับรางวัลลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

ภาพข่าวเพิ่มเติม : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร