ข่าวกิจกรรม

“บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร – ธ.ออมสิน” จัดประกวดคลิปวีดีโอ “Idea WoW ธุรกิจการศึกษายุคใหม่ สร้างไทยให้ ยั่งยืน” ชิงทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดกิจกรรม SMART START IDEA by GSB Startup การประกวดคลิปวีดิโอประจำเดือนตุลาคม ภายใต้โจทย์ “Idea WoW ธุรกิจการศึกษายุคใหม่ สร้างไทยให้ ยั่งยืน” ชิงรางวัลทุนการศึกษา 20,000 บาท โดยมี อ.บุญเรียม ทะไกรราช ผู้ช่วยคณบดี อ.เกื้อกูล ตาเย็น หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ อ.ศิริภรณ์ ศิลปวานิช หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด อ.ธิดารัตน์ นาคเกี้ยว อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ อ.กำพร สุวรรณฉิม อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ อ.ธนวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ และ อ.พลภัทร พลบูรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี ให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ผลการตัดสินดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม The Boss (สาขาวิชาระบบสารสนเทศ) รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Smile (สาขาวิชาการบัญชี) รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม MANG MANG (สาขาวิชาระบบสารสนเทศ) รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม ตุ๊กติ๊กคนรวย (สาขาวิชาการจัดการ) รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม ธนดล (สาขาวิชาระบบสารสนเทศ)

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ชมภาพเพิ่มเติม : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร