ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ตัดสินประกวดคลิปวีดีโอ Idea WoW WoW

บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ตัดสินประกวดคลิปวีดีโอ “Idea WoW WoW ไปกับออมสิน” ชิงทุนการศึกษา 20,000 บาท เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะผลงานการประกวดคลิปวีดิโอในกิจกรรม SMART START IDEA by GSB Startup ประจำเดือนธันวาคม ภายใต้โจทย์ “Idea WoW สร้างสรรค์ของขวัญปีใหม่จากผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น/จังหวัด” ชิงรางวัลทุนการศึกษา 20,000 บาท โดยมี ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานการตัดสินการประกวด พร้อมด้วย อ.บุญเรียม ทะไกรราช ผู้ช่วยคณบดี ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชำนาญรบ หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ อ.อาจารย์วริสรา ยงยิ่งประเสริฐ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ อ.มนัส บุญวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด อ.นิพล แก่นโกมล หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี และ อ.ศิริภรณ์ ศิลปวานิช หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาที่ชนะเลิศทั้ง 5 รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อทีม Finnovation (สาขาวิชาการเงิน) รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อทีม HR กำลัง2 (สาขาวิชาการจัดการ) รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ชื่อทีม The Boss (สาขาวิชาระบบสารสนเทศ) รางวัลชมเชย ชื่อทีม เล็กเปื่อย-ไม่งอก (สาขาวิชาการจัดการ) รางวัลชมเชย ชื่อทีม ตุ๊กติ๊กคนรวย (สาขาวิชาการจัดการ)

ภาพข่าวเพิ่มเติม : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร