ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร หนุน!! บุคลากรพัฒนาคุณภาพการศึกษา-จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งการเรียนรู้และประกันคุณภาพ

บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร หนุน!! บุคลากรพัฒนาคุณภาพการศึกษา-จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งการเรียนรู้และประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 อ.ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งการเรียนรู้และประกันคุณภาพ” ซึ่งการจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ในตัวบุคลากรสายวิชาการมาพัฒนาให้เป็นระบบเข้าถึงความรู้ และมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพองค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับสูง โดยมี ผศ.ดร.เสนีย์ พวงยาณี ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ กลยุทธ์การบริหารหลักสูตรสู่คุณภาพที่ยั่งยืน, กลยุทธ์การสะท้อนผลการเรียนรู้สู่คุณภาพการจัดการเรียนการสอน, กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ และกลยุทธ์การตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และกลยุทธ์การจัดทำ Improvement Plan สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ