ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เสริมองค์ความรู้ประกันคุณภาพการศึกษา “จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งการเรียนรู้และประกันคุณภาพ ระยะ 3”

บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เสริมองค์ความรู้ประกันคุณภาพการศึกษา “จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งการเรียนรู้และประกันคุณภาพ ระยะ 3”

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 อ.ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งการเรียนรู้และประกันคุณภาพ ระยะที่ 3” และได้รับเกียรติจาก ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร โดยการสัมมนาเป็นการแบ่งกลุ่มปฏิบัติ “การทวนสอบการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร” และ “การทวนสอบการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ” วิทยากรโดย ผศ.ดร.เสนีย์ พวงยาณีและคณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ภาพข่าว งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ