ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ตัดสินประกวดคลิปวีดีโอ “Idea WoW WoW ไปกับ ธ.ออมสิน” ชิงทุนการศึกษา 20,000 บาท

บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ตัดสินประกวดคลิปวีดีโอ “Idea WoW WoW ไปกับ ธ.ออมสิน” ชิงทุนการศึกษา 20,000 บาท เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะผลงานการประกวดคลิปวีดิโอ ในกิจกรรม “Smart start Idea by GSB Startup” ประจำเดือนพฤษภาคม ภายใต้โจทย์ “Idea WoW นำงานวิจัยสร้างสรรค์ธุรกิจจาก หิ้ง สู่ ห้าง” ชิงรางวัลทุนการศึกษา 20,000 บาท โดยมี อ.ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานการตัดสินการประกวด พร้อมด้วย อ.บุญเรียม ทะไกรราช ผู้ช่วยคณบดี ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชำนาญรบ หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ อ.วริสรา ยงยิ่งประเสริฐ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ อ.ศิริภรณ์ ศิลปวานิช หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน อ.มนัส บุญวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด อ.ธนาภณ รัชตกุลพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และ อ.คัมภีร์ เนตรอัมพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาที่ชนะเลิศทั้ง 5 รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อทีม Finnovation (สาขาวิชาการเงิน) รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อทีม เป็นต่อ (สาขาวิชาการบัญชี) รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ชื่อทีม The Boss (สาขาวิชาระบบสารสนเทศ) รางวัลชมเชย ชื่อทีม ปลาทู (สาขาวิชาการบัญชี) รางวัลชมเชย ชื่อทีม Act-Art (สาขาวิชาการบัญชี))

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร