ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับ ธ.ออมสิน จัดประกวดคลิปวีดิโอชิงทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 อ.ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณดบีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานตัดสินการประกวดคลิปวีดิโอกิจกรรม SMART START IDEA by GSB Startup ประจำเดือนพฤศจิกายน ภายใต้โจทย์ “Idea WoW ธุรกิจสดใส ตอบโจทย์วัย 60 Plus+” ชิงรางวัลทุนการศึกษา 20,000 บาท โดยมี อ.บุญเรียม ทะไกรราช ผู้ช่วยคณบดี อ.เกื้อกูล ตาเย็น หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ อ.ศิริภรณ์ ศิลปวานิช หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน อ.วริสรา ยงยิ่งประเสริฐ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ อ.มนัส บุญวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด อ.ธนาภณ รัชตกุลพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และ อ.พลภัทร พลบูรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด ณ ห้อง L201 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) มีผลการตัดสินดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม The Boss (สาขาวิชาระบบสารสนเทศ) รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Finnovation (สาขาวิชาการเงิน) รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม Smile (สาขาวิชาการบัญชี) รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Gagnant (สาขาวิชาระบบสารสนเทศ) และ ทีม HR กำลัง2 (สาขาวิชาการจัดการ)

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร