ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ออกแนะแนวการศึกษา-เสวนาบอร์ดเกมสื่อการเรียนการสอน งาน HUB-B Fair 20019

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อ.ญาณินท์ สายหยุด หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ อ.ธนวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์ อ.ปาริชาติ ช้วนรักธรรม และ อ.ปัณณภัสร์ เลิศวริษฐ์กุล พร้อมด้วย ทีมงานแนะแนวการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมงาน “มหกรรมบอร์ดเกม “HUB-B Fair 2019: The Second Episode” ร่วมออกบูธแนะแนวการศึกษาประชาสัมพันธ์หลักสูตรเข้าการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ อ.ปาริชาติ ช้วนรักธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ “บอร์ดเกมกับการเรียนรู้ ปี 2020” ผู้ใช้บอร์ดเกมในสื่อการเรียนการสอน ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ โดยขอเชิญชวนนักเรียนและนักศึกษาในระดับมัธยม ปวช. ปวส. และปริญญาตรี เข้าร่วมการแข่งขัน BORDGAMES START UP กิจกรรม Open House กิจกรรมการแข่งทักษะวิชาชีพ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปี 2563 ในงานสัปดาห์วิชาการและงานวิจัยคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2563 ณ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ facebook.com/rmutpbus

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร