ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร เสริมความรู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น G-Suite “จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งการเรียนรู้และประกันคุณภาพ ระยะที่ 1”

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 อาจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งการเรียนรู้และประกันคุณภาพ ระยะที่ 1 ซึ่งเป็นการอบรมในหัวข้อ “การใช้งาน G-Suite (google apps for work) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในองค์กร” วิทยากรโดย คุณฉัตรชัย ศรีสม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ศูนย์การจักการความรู้ และ คุณอนุสรณ์ เฉื่อยฉ่ำ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ศูนย์การจัดการความรู้ สำหรับการจัดโครงการฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความใจ และมีทักษะในการใช้งานแอพพลิเคชั่น G-Suite (google apps for work) โดยสามารถนำประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานได้อย่างประสิทธิภาพเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 และ 2 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร