ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ตัดสินประกวดคลิปวีดิโอ SMART START IDEA by GSB Startup

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 อ.ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณดบีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานตัดสินการประกวดคลิปวีดิโอ ในกิจกรรม SMART START IDEA by GSB Startup ประจำเดือนธันวาคม ภายใต้โจทย์ “Idea WoW ทำ Marketing Content นำเสนอผลิตภัณฑ์ออมสิน” ชิงรางวัลทุนการศึกษา 20,000 บาท โดยมี อ.บุญเรียม ทะไกรราช ผู้ช่วยคณบดี อ.เกื้อกูล ตาเย็น หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ อ.วริสรา ยงยิ่งประเสริฐ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ อ.มนัส บุญวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด อ.ธนาภณ รัชตกุลพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ผศ.กมลวรรณ พิมพ์แพทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน และดร.ศรีสุดา อินทมาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด ณ ห้องประชุมมงคลอาภา2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ผลการตัดสินดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Gagnant (สาขาวิชาระบบสารสนเทศ) รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม HR กำลัง2 (สาขาวิชาการจัดการ) รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม Smile (สาขาวิชาการบัญชี) รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม ตุ๊กติ๊กคนรวย (สาขาวิชาการจัดการ) และ ทีม The Boss (สาขาวิชาระบบสารสนเทศ)

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร