ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดงานสัปดาห์วิชาการและงานวิจัย “OPEN HOUSE 2020 BOOST UP CREATIVE ENTERPRENEURE WITH BCG MODEL”

เมื่อว้นที่ 13 มกราคม 2563 ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิด งานสัปดาห์วิชาการและงานวิจัยคณะบริหารธุรกิจ “OPEN HOUSE 2020 BOOST UP CREATIVE ENTERPRENEURE WITH BCG MODEL” เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย โดยมี ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน งานวิจัยและการบริการสังคม เพื่อตอกย้ำการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตมืออาชีพด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เยี่ยมชมการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทต่างๆ และมอบรางวัล ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น การอบรมพิเศษในหัวข้อ “ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลทางธุรกิจ” และ หัวข้อ “สัมมนากิจกรรมทางการตลาดเพื่อการแข่งขัน 4.0 กิจกรรมการแข่งทักษะวิชาชีพในประเภทต่างๆ เช่น การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ การแข่งขันตอบปัญหาทางบริหารธุรกิจ “The Next Mercantile” การแข่งขัน Board Games “Start Up” การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ RMUTP Spelling Bee 2020 กิจกรรมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ กรณีพิเศษ (โควตา) บูธแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน บูธนิทรรศการงานบริการวิชาการ งานสหกิจศึกษา งานการจัดการความรู้ (KM) และผลงานวิจัยทางวิชาการของคณาจารย์ มีคณาจารย์นักเรียน​และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ​ เข้าร่วมงานจำนวนกว่า​ 500​ คน​ ณ คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
ภาพนักศึกษารับรางวัล : คลิกที่นี่