ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ประชุมหารือแนวทางการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มอบหมายให้ อ.ญาณินท์ สายหยุด หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ อ.ธนวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์ หัวหน้างานกิจกรรมและสโมสรนักศึกษา และทีมงานแนะแนวการศึกษา ร่วมประชุมหารือกับ นายเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี พร้อมด้วย นายมนตรี สุวรรณภักดีจิต รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และอาจารย์วิชาการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ กับ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และได้มีการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรเข้าการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาระดับ ปวส. ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 100 ราย ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร