ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2562

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด “งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562” โดยมี ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองและนักศึกษาได้รับทราบถึงหลักสูตรการเรียนการสอน กฏ ระเบียบของสถานศึกษา และแนวปฏิบัติร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครองเพื่อช่วยกันดูแลนักศึกษาให้จบการศึกษาตามหลักสูตร ทั้งนี้ คุณสมศักดิ์ หงษา นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย อ.ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.นิพล แก่นโกมล รองคณบดีฝ่ายวางแผน และ ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ โดยมีคณาจาย์ ผู้ปกครอง และนักศึกษา เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 120 คน กิจกรรมในช่วงเช้ามีพิธีสักการะพระภูมิชัยมงคล และพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร