ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร แข่งขันไอเดีย!! ประกวดคลิปวีดิโอชิงทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 อ.ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานตัดสินการประกวดคลิปวีดิโอ ในกิจกรรม SMART START IDEA by GSB Startup ประจำเดือนสิงหาคม ภายใต้โจทย์ “Idea WoW สินค้าน่าซื้อ บริการน่าใช้ โดนใจ คนชอบเล่นกีฬา” ชิงรางวัลทุนการศึกษา 20,000 บาท โดยมี อ.บุญเรียม ทะไกรราช ผู้ช่วยคณบดี อ.เกื้อกูล ตาเย็น หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ อ.ศิริภรณ์ ศิลปวานิช หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน อ.วริสรา ยงยิ่งประเสริฐ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด อ.ธนาภณ รัชตกุลพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี และ อ.ธนวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์ อาจาย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาที่ชนะเลิศทั้ง 5 รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีม The Boss (สาขาวิชาระบบสารสนเทศ) รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Act-Art (สาขาวิชาการบัญชี) รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ทีม Finnovation (สาขาวิชาการเงิน) รางวัลชมเชย ทีม MANG MANG (สาขาวิชาระบบสารสนเทศ) และ รางวัลชมเชย ทีม องค์ลง Production (คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์)

– ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ