ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

เชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ) ที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 เข้าร่วม “โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559”

เชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ) ที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 เข้าร่วม “โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศศึกษา 2559”%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b9%8a%e0%b8%b0-01


%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-01


%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%8d%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-%e0%b8%8a


กำหนดการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา15 ธ.ค. 2559