ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศงาน กยศ. (ผู้กู้รายใหม่) งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561

📌ประกาศงาน กยศ. (ผู้กู้รายใหม่) งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
🔴ได้กำหนดวันสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 งานกองทุนฯ
📆ขอเลื่อนจากวันพฤหัสบดีที่ 19กรกฎาคม 2561 ไปเป็นวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี
————————————————————————
📍ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาไปลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ในเวลา 08.30-09.00 น. ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี หากนักศึกษาไม่ไปสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการกู้ยืมเพื่อการศึกษาในครั้งนี้