ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากงานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

แจ้งนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ให้แจ้งสำเร็จการศึกษาผ่านทางเว็บไซด์ http://reg.rmutp.ac.th/  และพิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษา นำส่งงานทะเบียนและประมวลคณะบริหารธุรกิจ อาคาร 2 ชั้น 1 ภายในวันที่ 10 สิงหาคาม ถึง 9 กันยายน 2558

#หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดนักศึกษาจะดำเนินการแจ้งสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป