ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร “แจ้งการร่นคาบเรียน”

ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้กำหนดให้มีการจัดโครงการจิตอาสา “สองมือน้อง…เพื่อคลองสะอาด” ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 17.00 น. ณ บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม คณะบริหารธุรกิจ และทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้จึงขอแจ้งการร่นคาบเรียน โดยคาบแรกเริ่มเรียนในเวลา 08.00 – 08.50 น. รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

บันทึกข้อความ ร่นคาบเรียน