ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ได้รับทุนการศึกษา “มูลนิธินายห้างโรงปูน”

#ผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2558 เป็นทุนการศึกษาอุปการะการศึกษาตลอดหลักสูตร จำนวน 5 ทุน ทุนละ 30,000 บาท ต่อปี โดยงานสวัสดิการฯคณะบริหารธุรกิจ ได้เสนอแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว ตามคำสั่งที่ 231/2558 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อรับทุนการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านพิจารณาคัดเลือกได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง จำนวน 5 ราย (ตามรายชื่อดังแนบ)
#รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน
#โดยนักศึกษาที่มีรายชื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์ได้รับทุนการศึกษา มารายงานตัวในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 9.30 – 15.00 น. ณ ห้องสวัสดิการและสุขภาพพลานามัย (ห้องพยาบาล) ชั้น 1 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
#หมายเหตุ : หากนักศึกษาไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง