ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ได้รับทุนการศึกษา “คุณสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์”

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ได้รับทุนการศึกษา คุณสิทธิชัย  พรทรัพย์อนันต์ จำนวน 30 ทุน ทุนละ 10,000 บาท โดยงานสวัสดิการฯคณะบริหารธุรกิจ ได้เสนอแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว ตามคำสั่งที่231/2558 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อรับทุนการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านพิจารณาคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา คุณสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ จำนวน 30 ราย (ตามรายชื่อดังแนบ)
#รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน
#โดยขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์ได้รับทุนการศึกษา มารายงานตัวโดยพร้อมประชุมเพื่อซ้อมรับทุนการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง 7303 ชั้น 3 อาคาร 90 ปี
#หมายเหตุ : – หากนักศึกษาไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

 

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุนคุณสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์