ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศร่นคาบเรียนนักศึกษาทุกชั้นปี ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

ประกาศจากงานกิจกรรมสโมสรและชมรมนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร

ตามที่ งานกิจกรรมสโมสรและชมรมนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้กำหนดจัดโครงการ ๑๙ ธันวา วันอาภากรรำลึก ประจำปี ๒๕๕๙ “น้อมรำลึก ๔๐ ปี พระมหากรุณาธิคุณ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๑๙ ถึง ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙” ขึ้นในวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ลานพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โถงชั้น ๑ อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ และบริเวณหน้ามุข อาคาร ๑ คณะศิลปศาสตร์ นั้น

ดังนั้นเพื่อให้โครงการ ๑๙ ธันวา วันอาภากรรำลึก ประจำปี ๒๕๕๙ “น้อมรำลึก ๔๐ ปี พระมหากรุณาธิคุณ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๑๙ ถึง ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙” สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและไม่กระทบต่อการเรียนการสอน จึงมีการกำหนดให้ร่นคาบเรียนนักศึกษาทุกชั้นปี ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ณ วันที่ 16 ธ.ค. 59
งานกิจกรรมสโมสรและชมรมนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร