ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศให้นักศึกษาทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1/2561(ด่วนที่สุด)

ประกาศให้นักศึกษาทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1/2561(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เข้าไปทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 ต.ค.61 นักศึกษาที่ไม่ได้ทำการประเมินความพึงพอใจฯจะไม่สามารถเข้าดูผลการเรียนได้ สามารถประเมินความพึงพอใจฯโดยการ “เข้าสู่ระบบ” ทะเบียนนักศึกษาออนไลน์นี้ แบบประเมินความพึงพอใจที่นักศึกษาต้องทำ มีดังนี้

1. แบบประเมินความพึงพอใจในด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร

Link : http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp