ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2561

 

แจ้งนักศึกษาสามารถประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประเมินตนเองในระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 ต.ค.61 นักศึกษาที่ไม่ได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนจะไม่สามารถเข้าดูผลการเรียนได้ สามารถประเมินการเรียนการสอนโดยการ “เข้าสู่ระบบ” ทะเบียนนักศึกษาออนไลน์นี้
(*รายวิชาสหกิจ ฝึกงาน ฝึกสอน วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ไม่มีการประเมินอาจารย์ผู้สอน*)