ข่าวกิจกรรม

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพี่อรับทราบนโยบายและวัตถุประสงค์ในการจัด “โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน”

งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดให้มีประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพี่อรับทราบนโยบายและวัตถุประสงค์ในการจัด “โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1-3 มิถุนายน 2559 ณ เกาะกูด จังหวัดตราด โดยมี ดร.ปริญญา  มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ห้อง L309-310 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ