ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหาร มทร.พระนคร ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ผู้บริหาร มทร.พระนคร ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บคุลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยร่วมกับสำนักงานเขตดุสิตบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาดกวาดใบไม้ และแนวพุ่มไม้ พื้นที่บริเวณแยกราชวิถี(ฝั่งทางเท้า) ถึงแยกราชวัตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมราชมงคลพระนครรวมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ภาพข่าว งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร