ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมมอบนโยบาย-ขับเคลื่อนหน่วยงาน

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึษา คณะบริหารธุรกิจ ประชุมมอบนโยบาย-ขับเคลื่อนงานฝ่ายกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานการประชุมบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษามอบนโยบาย รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานโดยเน้นย้ำการทำงานเป็นทีม ประสานและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับทุกฝ่ายในคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลกากรฝ่ายกิจการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยช่วงท้ายของการประชุมได้รับเกียรติจาก ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจกล่าวให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยเน้นย้ำการปฏิบัติบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และการทำงานเป็นทีม เพื่อการปฏิบัติเห็นผลเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (สัญจร) อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

ข่าว: ฝ่ายกิจการนักศึกษา /ภาพ: งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ