ฝ่ายกิจการนักศึกษา

sa01
นางลาวัลย์ สายสุวรรณ
Mrs. Lawan Saysuwan
: หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
: ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์

E-mail : Lawan.s@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2401
acc28
อาจารย์พลภัทร พลบูรณ์
Mr.Phonlaphat Phoonlaboon
: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
: หัวหน้างานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษาและทรานสคริปต์กิจกรรม
E-mail : Phonlaphat.P@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2345
cis015
อาจารย์ศราวุธ แดงมาก
Mr.Sravudh Daengmak
อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม
E-mail : sravudh.d@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2362
ประวัติ
saf04
นายธีระวัฒน์ เพ็ญภินันท์
Teerawat Penpinan
ปฏิบัติหน้าที่งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา
และทรานสคริปกิจกรรม

E-mail :montira_35@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2401
sa09
นางสาวมณฑิรา แจ้งเนตร
Miss Montira Jaengnet
ปฏิบัติหน้าที่งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา
และทรานสคริปกิจกรรม

E-mail :montira_35@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2401
teacher_eng
อาจารย์วิรัลพัชร อสัมภินพงศ์
Viranpatch Asampinpongs
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
E-mail : viranpatch.a@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2353
ccd03
นปภัช ถิรพัฒน์ธนโภคิน
Napapach Thirapattanapokin
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านศิลปวัฒนธรรม
E-mail : napapapch.t@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2103
sa06
นางสาวนุชนาจ รัชฎาวรรณ์
Miss Nuchanat Rachadawan
หัวหน้างานทุนการศึกษา
E-mail :nuchanat.r@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2402
saf03
นางสาวณัฐวรรณ จันทร์พ่วง
Miss Nattawan Chanpong
: ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานทุนการศึกษา
: ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานกีฬา

E-mail :nattawan.c@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2402
sa04
ว่าที่ร้อยตรีวีระพล ปันมาเชื้อ
Mr. Veerapon Panmachua
หัวหน้างานพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม และวิชาทหาร
E-mail :Veerapon.pa@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2401
sa02
นางสาววรัญญา สมศิริ
Miss Warunya somsiri
: หัวหน้างานกีฬา
: ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานฝ่ายกิจการนักศึกษา

E-mail : Warunya.s@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2401