ข่าวรับรางวัล

ภาพบรรยากาศพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ที่ผ่านโครงการอบรม Train the Trainer รุ่นที่ 4 article

ภาพบรรยากาศพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ที่ผ่านโครงการอบรม Train the Trainer รุ่นที่ 4 article
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) ฝ่ายมาตรฐานการบัญชีได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ ที่ผ่านการทดสอบใน “โครงการอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาชีพบัญชีทั่วประเทศ (Train the Trainer) รุ่นที่ 4” ในวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

โดยนายประสัณห์ เชื้อพาณิช (นายกสภาวิชาชีพบัญชี) กล่าวเปิดงานพิธีมอบประกาศนียบัตร นางวิไล ฉัททันต์รัศมี(เลขาธิการ)นางมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ (ผู้อำนวยการ) นายอุดม ธนูรัตนพงศ์(ผู้แทนคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี)และคณบดีจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 4 ท่าน ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีแก่อาจารย์
ผู้ผ่านการทดสอบ และอาจารย์ร่วมรับประกาศนียบัตร 18 ท่าน ภายในงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนี้ และมีตัวแทนอาจารย์ผู้ผ่านการทดสอบโครงการ Train the Trainer รุ่นที่ 4 ดร.ศรีสุดา อินทมาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า… “สร้างเครือข่ายพัฒนาความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต
1. สร้างเครือข่ายอาจารย์เพื่อที่จะสามารถนำไปพัฒนาความรู้ความสามารถและแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในการเรียนการสอน
2. นำไปเผยแพร่ให้กับอาจารย์ที่สถานศึกษาของผู้เข้าร่วมอบรมและยังเป็นองค์ความรู้ที่จะสามารถ ถ่ายทอดให้กับนักศึกษาต่อไป
3. อยากให้ทางสภาฯจัดอบรมต่อเนื่องให้กับผู้ที่ผ่านการอบรม โครงการ Train the trainer แต่ละรุ่น เพื่อจะได้มีแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการบัญชีของแต่ละสถาบันการศึกษาต่อไป
ขอบคุณภาพข่าวจาก : ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

ชมภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/rmutpbus