ข่าวกิจกรรม

มทร.พระนคร ตั้งศูนย์บริการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก-สถานที่พักคอยผู้ที่ได้รับเชิญร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทฯ

มทร.พระนคร ตั้งศูนย์บริการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก-สถานที่พักคอยผู้ที่ได้รับเชิญร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทฯ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ร.ศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ผู้ที่ได้รับเชิญร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทฯ ในการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุไธสวรรยปราสาท โดยคณะบริหารธุรกิจได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการเปิดศูนย์บริการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นสถานที่พักคอยสำหรับผู้ที่ได้รับเชิญร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทฯ ซึ่งประกอบด้วยการให้บริการด้านห้องรับรองและต้อนรับ การรักษาความปลอดภัย สถานที่จอดรถและการจราจร ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ภาพข่าว : งานสี่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร