ข่าวกิจกรรม

มทร.พระนคร ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า พ.พ. ตัดสินรอบคัดเลือก “RMUTP GOT TALENT จากวัดสู่วัง” เฟ้นหาเยาวชนความสามารถพิเศษ ชิงถ้วยรางวัล-ทุนการศึกษากว่า 22,000 บาท

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานการตัดสินรอบคัดเลือกในการประกวด “RMUTP GOT TALENT จากวัดสู่วัง” ชิงถ้วยรางวัล-ทุนการศึกษากว่า 22,000 บาท จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ และสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร เพื่อเป็นเวทีเปิดโอกาสให้นักศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถพิเศษ ได้มีโอกาสในการแสดงออกซึ่งความสามารถเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดี ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดี อ.ดุริยางค์ คมขำ ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร อ.นเรศ กันธะวงค์ อ.รณพร พิทักษ์มวลชน และคุณการุณย์ ถนอมพิชัย ร่วมเป็นกรรมการตัดสินในรอบคัดเลือก โดยมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 9 ทีม จากคณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น พร้อมโชว์ความสามารถรอบชิงชนะเลิศ ในงานวันอาภากรรำลึกวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ