ข่าวกิจกรรม

ม.ราชมงคลพระนคร ต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานจากประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดยรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา จาก Bali State Polytechnic (BSP) ประเทศอินโดนีเซีย จำนวนกว่า 150 คน ที่เดินทางเข้ามาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการร่วมมือทางการศึกษา โดยมี ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณาจารย์ เข้าร่วมในการต้อนรับและร่วมกิจกรรมต่างๆ พร้อมเยี่ยมชมห้องเรียน การเรียนการสอน ตลอดทั้งการร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ นักศึกษาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นของประเทศอินโดนีเซีย

– ชมภาพเพิ่มเติม : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ