ข่าวกิจกรรม

ม.ราชมงคลพระนคร รับมอบเงินสนับสนุนการศึกษาจากศิษย์พณิชยการพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร รับมอบเงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาจาก ศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร เนื่องในโอกาสวันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 14 ปี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนทางการศึกษา จาก คุณสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ Investor (นักลงทุน) อดีตศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร มอบเงินบริจาคสนับสนุนทางการศึกษา จำนวน 100,000 บาท และ คุณธีร กิจประสาน หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจประสานพัฒนา อดีตศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร มอบเงินบริจาคสนับสนุนทางการศึกษา จำนวน 100,000 บาท ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 อาคารมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ